Ipo Ipo Meaning In Tagalog

Ipo ipo meaning in tagalog

tl Makalipas ang kalahating oras, isang ipu-ipo ang bumunot sa isang malaking puno at inihagis ito sa ere.

LDS
en Authorized Personnel Only

tl Kung ibabalibag ng ipu-ipo ang isang malaking puno sa kama ninyo sa gabi, malamang na gugustuhin ninyong malaman ito nang maaga.

LDS
en You didn' t mean it literally, did you?

tl Darating siyang gaya ng apoy —mga karo ng ipu-ipo na magpapadama ng galit niya laban sa lahat ng masuwayin, na lubhang mapusok at may ningas ng apoy.

jw2019
en After #: #, though, all right?- Okay

tl 24 Masdan, ang apaghihiganti ay madaling darating sa mga naninirahan sa mundo, isang araw ng poot, isang araw ng pagsunog, isang araw ng kapanglawan, ng bpagtangis, ng pagdadalamhati, at ng pananangis; at gaya ng isang ipu-ipo ito ay darating sa balat ng lupa, wika ng Panginoon.

LDS
en Where is the ducal signet ring?

tl Malamang, walang sinuman sa atin ang mangangailangang umilag sa isang punong inihagis sa atin ng ipu-ipo.

LDS
en i'll bring up the medicine soon so drink fruit punch or ginger tea

tl Mula sa nakatatakot na ipu-ipo, ang Diyos ngayon ay nagsalita para sa kaniyang sarili, makapangyarihang pinatutunayan ang kaniyang pagiging makapangyarihan-sa-lahat.

jw2019
en Did they live happily ever after?

tl Panghawakan ang mga bagay na ito at huwag manginig ang inyong mga tuhod o kasu-kasuan, ni manlupaypay ang inyong puso; kung magkagayo’y ano pa ang magagawa ng mga lindol, digmaan at ipu-ipo?

LDS
en ' cause I still ain' t seen a nickel of that million dollars

tl “Yamang hangin ang kanilang inihahasik, ipu-ipo naman ang kanilang aanihin.”

jw2019
en You' il have to excuse me

tl Dapat matutuhan ng tao ang pagpapakumbaba na itinuro kay Job nang tanungin siya ni Jehova mula sa ipu-ipo: “Matatali mo ba ang pagkakaumpukan ng mga bituin na Pleyade, o makakalagan mo ba ang tali ng mga bituin na Orion?

jw2019
en Language of the case: Spanish

tl Binanggit niya ang isang banal na kasulatan mula sa mahalagang talaang sinarhan ni Moroni at ibinigay kay Propetang Joseph, na nagpaalala sa amin na bato ang pangako ng ebanghelyo kapag may bagyo at ipu-ipo, hindi payong.

LDS
en Credit rating agencies issue opinions on the creditworthiness of a particular issuer or financial instrument

tl Tulad ng leon sa gubat, tulad ng nakapapasong hangin sa ilang, kasabay ng mga karo na parang ipu-ipo, gayon darating ang tagapuksa ni Jehova.

jw2019
en Yeah, I saw the body.For a guy his age, he was in terrific shape

tl 22 Dahil masdan, at narito, ang apaghihiganti ay mabilis na darating sa hindi maka-Diyos gaya ng ipu-ipo; at sino ang makatatakas dito?

LDS
en Where a client, in line with Community legislation and in particular Directive #/EC of the European Parliament and of the Council of # June # on financial collateral arrangements, transfers full ownership of financial instruments or funds to an investment firm for the purpose of securing or otherwise covering present or future, actual or contingent or prospective obligations, such financial instruments or funds should likewise no longer be regarded as belonging to the client

Ippo vs Miyata tagalog dubbed